Vysoká aktivita nanočástic stříbra

- Aug 16, 2017-

Stříbrné nanočástice díky malému rozměru, velkému povrchu, vysoké povrchové aktivitě, snadno se spojují a tím ovlivňují její stabilitu a světlo, elektřinu a další aplikace. Nanočástice stříbra Aby se zabránilo aglomeraci nanočástic stříbra, volba přidávání povrchově aktivních látek a reakčních systémů v reakčním systému se stala klíčovou technologií pro přípravu nanočástic stříbra. V tomto článku byla použita metoda chemické redukce, jako reakční materiál dusičnan stříbrný, volba oleátu sodného a KH-550 jako surfaktantu, stříbrného nanočástice N, N-dimethylformamidu, ethylenglykolu, ethanolu jako redukčního činidla změnou reakčních podmínek , Byly připraveny nanočástice stříbra s dobrou morfologií a dobrou krystalinitou. Účinky různých reakčních podmínek na syntézu nanočástic stříbra byly analyzovány spektrofotometrem UV - Vis, nanočásticovým rentgenovým mikroskopickým přenosem a rentgenovou difrakcí. Nanočástice stříbra byly syntetizovány použitím oleátu sodného jako povrchově aktivního činidla a vody (DMF jako redukčního činidla), ethylenglykolu a ethanolu jako rozpouštědla. Výsledky ukazují, že vodní roztok nanočástic stříbra může být tvořen změnou doby reakce, reakční teploty a redukčního činidla v přítomnosti vody jako rozpouštědla. Je studován kinetický proces tvorby nanočástic stříbra různými faktory a významný vliv má reakční teplota, množství redukčního činidla a dalších faktorů při syntéze nanočástic stříbra optických vlastností, velikost a morfologie stříbrných nanočástic. Účinky reakční teploty, reakčního času a poměru reaktantů na morfologii, velikost a optické vlastnosti nanočástic stříbra byly studovány změnou reakčních podmínek. Byly zkoumány účinky reakční teploty, reakční doby a poměru reaktantů na morfologii, velikost a optické vlastnosti. Když se koncentrace reakčních složek snižují, proces výroby nanočástic stříbra v systému ethylenglykolu vede k přechodu z floku na emulzi. Kritická koncentrace dusičnanu stříbrného je 2 × 10-3 mol / l, zatímco etanolový systém neexistuje žádná taková změna. Použitím KH-550 jako povrchově aktivního činidla se jako rozpouštědlo a redukčním činidlem syntetizují nanočástice stříbra nanočástice stříbra N, N-dimethylformamid. Výsledky ukázaly, že KH-550 měl lepší účinek na povrch nanočástic stříbra, nanočástice stříbra a teplota byla zvýšena a doba reakce byla prodloužena a rychlost reakce byla zrychlena. Poměr KH-550 k dusičnanu stříbrnému a koncentrace reaktantu na růst nanočástic stříbra Velký; při 60 ° C po dobu 1 min ~ 4 h reakce může být pozorována u nanočástic stříbra ze sférického až nekulového procesu morfologické transformace.

Nanočástice stříbra a připravené nanočástice stříbra. Způsob zahrnuje následující kroky: 1) smísení roztoku kyseliny chitosanu s roztokem dusičnanu stříbrného za získání smíšeného roztoku, kde stupeň deacetylace chitosanu je větší nebo roven 70%, průměrná molekulová hmotnost menší nebo rovná 20 000, nanočástice stříbra, kde koncentrace chitosanu je 0,001 až 0,05% hmotnostních, koncentrace dusičnanu stříbrného je 0,01 až 23,5 mM, 2) hodnota pH je upravena na 3,0 až 5,0, při ozařování. Stříbrné nanočástice připravené způsobem podle vynálezu mají výhodu malé průměrné velikosti částic, dobrou homogenitu Silver Nanoparticle, vysoký obsah pevných látek a dobrou rozpustnost ve vodě a biologickou kompatibilitu. Způsob přípravy podle vynálezu může také snadno řídit distribuci velikosti částic Jednotlivé nanočástice stříbra.


Dvojice:Anorganická směs silná oxidace Další:Analýza anorganické sloučeniny